ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού καθορίζει το επίπεδο λειτουργίας του σε σχέση με τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του από την προσχολική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χορήγηση των κριτηρίων Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας (DTLA-P: 3 και DTLA-4 ) και το Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας (Λ­α­Τ­ω I 4.00 – 7.11 ετών) και (Λ­α­Τ­ω IΙ 8.00 – 15.11ετών) .

Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας

Το Detroit Test μαθησιακής επάρκειας είναι η προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική πραγματικότητα των DTLA-P:3 και DTLA-4, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας των μαθητών και βοηθούν στη δημιουργία παιδαγωγικών παρεμβάσεων για διάφορους τύπους μαθησιακών προβλημάτων. Άρχισαν να χορηγούνται το 2007-2008, είναι σύντομα και βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού.

Πρόκειται για ένα ψυχομετρικό τεστ ειδικών ικανοτήτων του ατόμου που αφορά τη νοητική λειτουργία και βοήθα στον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών. Το DTLA-P:3 προορίζεται για παιδιά 4.0 έως 7.11 χρονών και το DTLA-4 για παιδιά 8.0 έως 15.11 ετών που μπορούν να κατανοήσουν και ανταποκριθούν στο περιεχόμενο των υποδοκιμασιών.

Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας - ΛαΤω

Το Λατώ είναι ένα κριτήριο γλωσσικής επάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η επάρκεια γλωσσολογικών στοιχείων του λόγου του μαθητή σε επίπεδο πρόσληψης, οργάνωσης και έκφρασης, η ικανότητα κατανόησης του προφορικού του λόγου και να αναδειχθεί το ιδιαίτερο του προφίλ.

Η διάγνωση βοηθά στην αναγνώριση ατομικών στόχων. Στη βάση αυτή αναγνωρίζονται οι ατομικές ανάγκες, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες ώστε να καθοριστούν οι προτεραιότητες του προγράμματος παρέμβασης

Math Pro S Test

Το Math Pro S Test αποτελεί το πρώτο πανελλαδικά σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο πλήρους αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων. Απευθύνεται σε μαθητές από την Α΄Δημοτικού μέχρι και την Α΄Γυμνασίου.

Γιατί πρέπει να κάθε μαθητής να κάνει το Math Pro S Test;

  • Για να αξιοποιηθούν με έγκυρο, αξιόπιστο αλλά και ταυτόχρονα φιλικό προς τους μαθητές τρόπο, οι βασικές μαθηματικές δεξιότητες που απαιτεί η μάθηση των Μαθηματικών.
  • Για να διερευνηθούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία κάθε μαθητή στα Μαθηματικά.
  • Για να ανιχνευθούν έγκαιρα μαθησιακά κενά ή/και μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά.